Regulamin sieci Radiotelewizji Polskiej

Regulamin platformy rtvp.pl


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Platforma rtvp.pl (zwana dalej  rtvp.pl) udostępniona jest autorom przez spółkę Wieczorna.pl sp. z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra
65-154 Zielona Góra www.wydawnictwo.wieczorna.pl, zwaną dalej Wieczorna.pl .
2.    Udostępnienie Platformy rtvp.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3.    Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z platformy rtvp.pl. Każdy Użytkownik, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4.    Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając korzystanie z platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
II. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.    Regulamin - niniejszy regulamin
2.    Konto - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
3.    Konto Standard – konto bezpłatne pozwalające na korzystanie z części funkcjonalności Platformy.
4.    Konto Premium  - konto płatne pozwalające na korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy
5.    Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy rtvp.pl, posiadająca Konto na Platformie i zamieszczająca swoje materiały i publikacje.
6.    Platforma rtvp.pl, Platforma – platforma będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Wieczorna.pl Sp. z o.o., umożliwiająca Użytkownikom publikowanie prac oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu, jak również uczestnictwo w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem Platformy.
7.    Materiały, Publikacje - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe, filmowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Platformy.
8.    Organizator, Administrator – Wieczorna.pl Sp. z o.o.
III. PLATFORMA
1.    Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Platformy są całkowicie dobrowolne.
2.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest założenia Konta.
3.    Założenie Konta Standard i Premium jest bezpłatne.
4.    Konto Standard:
1.    jest kontem bezpłatnym,
2.    pozwala na korzystanie w części funkcjonalności Platformy,
3.    pozwala na umieszczenie maksymalnie 5 publikacji.
5.    Konto Premium:
1.     jest kontem płatnym,
2.    umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy,
3.    może być założone i używane przez osoby pełnoletnie
4.    pozwala na tworzenie i umieszczanie na Platformie nieograniczonej liczby publikacji, wystawiania ich na aukcje oraz sprzedaż za pośrednictwem Platformy.
5.    Opłata za korzystanie z konta podana jest w formatce podczas zakładania konta Premium na Platformie.
6.    W przypadku sprzedaży publikacji Użytkownika za pośrednictwem Platformy Organizator pobiera prowizję od przychodu Użytkownika. Informacja o wysokości pobieranych prowizji znajduje się na stronie rtvp.pl.
7.    Użytkownik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie Materiałów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy publikują Materiały.
8.    Wszelkie działania wymienione w punkcie 4., będą podejmowane bez ingerencji w treść Materiałów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
9.    Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści Publikacji grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
10.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
1.    nie publikowania treści o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
2.    działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
3.    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników lub innych poufnych danych,
4.    niepodejmowania działań i przekazywania danych do Platformy, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jej funkcjonowanie,
5.    nieumieszczania w opisach zamieszczanych Publikacji słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, nie umieszczania Materiałów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, poza dozwolonymi reklamami kontekstowymi na stronach autorskich poszczególnych użytkowników. Autorzy mają prawo do samodzielnego organizowania sponsorów i reklamodawców swoich podstron, i zamieszczania stosownych znaków firmowych i treści reklamowych, w nie więcej jak 20 % powierzchni ich podstron.
6.    nie publikowania prac, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci odnośnika przekierowującego do innego serwisu internetowego albo innej strony www.
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.    sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności publikacji Materiałów,
2.    skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez Organizatora (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej, złamanie hasła przez osobę trzecią),
3.    udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
12.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
1.    okresowego wyłączania Platformy bez uprzedniego powiadomienia,
2.    skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach i danych Platformy,
3.    całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach Platformy.
13.    Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub usunąć swoje Publikacje.
14.    Wiarygodność treści Materiałów na Platformie oraz same Publikacje nie są kontrolowane przez Organizatora. Organizator zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji Materiałów przez Użytkowników.
15.    Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym na Platformie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
16.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników w ich Publikacjach lub ich części poprzez umieszczanie ich w  serwisach internetowych podmiotów i partnerów współpracujących z Organizatorem w związku z funkcjonowaniem Platformy oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Platformę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach i inne).
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.    Użytkownik konta Standard ma prawo do darmowego umieszczania swoich Publikacji.
2.    Użytkownik umieszczając Materiały na Platformie oświadcza, iż:
1.    przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
2.    osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
3.    Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w zamieszczonych Materiałach.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania treści Publikacji w innych miejscach serwisów internetowych, a w szczególności na stronach podmiotów i partnerów współpracujących z Organizatorem  na potrzeby funkcjonowania Platformy.
2.    W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników lub Organizatora, Organizator może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3.    W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Publikacje zostają zablokowane oraz mogą zostać skasowane bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym skasowaniu Materiałów lub Konta nie zobowiązuje Organizatora do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych Materiałów.
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Organizator informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2.    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
1.    działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
2.    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
3.    nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
4.    nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
5.    nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
VII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres phooli(małpa)gmail.com lub listownie na adres: Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
3.    Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  3. w przypadku, gdy  rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
VIII. DANE OSOBOWE
1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Platformy jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta lub w dalszej części Platformy, w stosownych miejscach związanych z danymi użytkownika.
2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wieczorna.pl Sp. z o.o.. Dane te mogą być przez Organizatora przekazywane kontrahentom Wieczorna.pl Sp. z o.o. wyłącznie w celu poprawnego funkcjonowania Platformy oraz dokonywania rozliczeń z autorami treści. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
1.    są one zgodne z prawdą,
2.    wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
3.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
4.    Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
5.    Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Platformy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3.    Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: admin@rtvp.pl .
4.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: admin@rtvp.pl .Telefon alarmowy: 604443623.
X. ZMIANY REGULAMINU
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://rtvp.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.
2.    Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie rtvp.pl pod adresem http://rtvp.pl/regulamin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz